ספרים וכתבים של הרב חיים אמסלם

————————————————————————————————————————————–

קונטרס

גדול הנהנה מיגיעו

בעניין שילוב תורה ועבודה

קובץ

ריכוז מאמרי השקפה בענייני השעה

* קונטרס “וחיילים יגבר” בעניין גיורם של חייל צה”ל 

* קונטרס “ביטול גיור עקב טענת חוסר כנות בזמן קבלת המצוות”. 

ספרו של הרב אמסלם בנושא הגיור

זרע ישראל

שם הספר: שמחת חיים

חידושים ובאורים על מסכתות הש”ס

שנת הוצאה: התשנ”ח

שם הספר: ברכת חיים

חידושים ובאורים בדברי רבינו הרמב”ם והשו”ע ונשאי כליו ואתיא אגב גררא משא ומתן של הלכה

שנת הוצאה: התשנ”ו

קונטרס: עטרת חיים

משא ומתן בדברי ראשונים ואחרונים לבירור ענין הנחת ב’ זוגות תפילין דרש”י ודר”ת כאחד

שנת הוצאה: התשס”ח

שם הספר: פרחה הגפן

חידושים ובאורים על התנ”ך הגדה של פסח ומסכת אבות

שנת הוצאה: התשס”ד

קובץ:  החוק לאור ההלכה

“תודיעני אורח חיים” (תהילים ט”ז י”א) השקפת תורה והלכה בעניני חקיקה.

שנת הוצאה: התשס”ז

להורדה כקובץ פי די אף

שם הספר: מנחת חיים

שאלות ותשובות, בירורי עניינים וחקרי הלכות בד’ חלקי הש”ע
עיונים ובירורים בסוגיות הש”ס ומפרשיו

שנת הוצאה: התשנ”ה

קונטרס: תורת חיים

בדיני מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה, גדרי המצווה ומדרגותיה ומי שלא מתאפשר לו לכתוב בעצמו רק לקנות כיצד יעשה.

שנת הוצאה: התשנ”ג

קובץ: דרכי העיון

ענייני הדרכה בלימוד תורתינו הקדושה, כפי הסדר האמיתי והנכון, מאת גדולי ישראל המפורסמים בכל קצוי ארץ וים רחוקים.

שנת הוצאה: תשמ”ו

ספרים וכתבי יד שפוענחו ע”י הרב חיים אמסלם בהוצאת שירי דוד
שם הספר: שער כבוד ה’
המחבר: רבי אפרים אנקאווה זיע”א

עם פירוש פתח השער להגאון מוהר”ר רבי חיים בלייח זצוק”ל
עם תולדות חיי רבינו בלה”ק ומבוא ותולדות חיים מקיף בצרפתית.

שנת הוצאה: תשס”ג

שם הספר: פני משה
המחבר: רבי משה הכהן זצ”ל

שקלא וטריא על דברי מרן הש”ע ונושאי כליו לפי סדר סמני הש”ע על ארבעת חלקיו,חידושים על הרמב”ם, עיונים ומאמרים שונים בעשרות נושאים.

שנת הוצאה: תשנ”ז

שם הספר: ויעמוד פנחס
המחבר: רבי פנחס אביטבול זצוק”ל

חידושים ודרושים יקרים על סדר פרשיות התורה
בתוספת תיקונים ציונים והערות מאתהרב חיים אמסלם

שנת הוצאה: תשנ”ו

שם הספר:  עפעפי שחר
המחבר: הגאון רבי שמואל טייב זצוק”ל

חקירות ביאורים ופירושים על חמשה חומשי תורה.
עם ציוני מקורות, הערות והארות מאת הרב חיים אמסלם

שנת הוצאה: התשס”ט

שם הספר: מוסרי הרמב”ם

עניני מוסר מלוקטים מתוך ספר היד החזקה להנשר גדול פאר הדורות והזמן רבינו משה בן מימון זיע”א ומחולק לשלושים ימי החודש להגות בם מדי יום

שנת הוצאה: התשס”ב

שם הספר: שירי דוד

שירים וזמירות, פיוטים ובקשות, שנתחברו ונתיסדו על ידי רבי יוסף אמסלם זצוק”ל ורבי דוד אמסלם זצוק”ל

שנת הוצאה: התשנ”ה